FAGORDLISTE FOR AKUTT FORURENSNING

Bakgrunnen for etablering og drift av databasen er Kystverkets ansvar og myndighet ved akutt forurensning. Kystverket skal påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige og tilstrekkelige tiltak ved hendelser som medfører, eller kan medføre, akutt forurensning.

Kystverket skal i tillegg ivareta statens operative beredskap mot slik forurensning. Videre skal Kystverket så vidt mulig sørge for at privat, kommunal og statlig beredskap samordnes i et nasjonalt beredskapssystem.

Ut fra dette samordningsansvaret ser Kystverket det som svært viktig at alle aktører med ansvar for håndtering av akutt forurensning samarbeider om oppbygging og vedlikehold av kompetanse innen relevante fagområder og i den forbindelse benytter en enhetlig terminologi. Vi oppfordrer derfor alle ”beredskapsaktører” til aktiv bruk av oppslagsverket!

Fagordlista for akutt forurensning blir ikke lenger vedlikeholdt og kan ikke påregnes å være oppdatert.

For å se faguttrykkene som er registrert, velger du ”Faguttrykk” i menyen øverst.